• Výchovný poradce

  • Výchovný poradceMgr. Jana Holubová

   kontakty: reditelna@zskvilice.cz, tel. 722 167 230
   konzultační hodiny:
   pro žáky - čtvrtek 13.00 – 14.25 hod. + po předchozí domluvě v jiném čase
   pro rodiče – čtvrtek 15.30 – 16.30 + po předchozí domluvě v jiném čase

   Oblasti působení výchovného poradce:

   • rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole, pozitivního klimatu školy
   • prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti

   ·         podpora při volbě povolání a kariérové poradenství

   • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
   • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi
   • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek
   • spolupráce se zákonnými zástupci

   ·  příprava podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

   ·   zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání

   ·  koordinace činnosti školního poradenského pracoviště a ostatních pedagogických zaměstnanců školy - 

       poskytování metodické, poradenské a informační činnosti

   ·  společně s metodikem prevence řešení problémů žáků: školní neúspěchy, kázeňské problémy, neomluvené a 

       absence, konfliktní situace ve vztahu žák – žák, učitel – žák, obtížné životní situace, účast na výchovných 

       komisích

   ·   poradenství rodičům při výchově dětí

   ·   spolupráce při tvorbě a vyhodnocování Plánů pedagogické podpory a Individuálních vzdělávacích plánů

   ·   vedení dokumentace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

   ·  spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická 

      centra, střediska výchovné péče) a dalšími subjekty

 • Zvonění

  Sobota 15. 6. 2024
 • Jídelní lístek

   zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Základní škola Kvílice, okres Kladno
   • Kvílice 38
    Třebíz
    Czech Republic
   • +420 312 579 549
    +420 722 167 230
  • Přihlášení

 • Staňte se naším fanouškem