SRPŠ

Příspěvek pro rok 2017/2018 činí 300,- za žáka.

Příspěvek lze uhradit dvěma způsoby:
1. v hotovosti třídní učitelce
2. převodem na účet SRPŠ č. 0386164349/0800, jako var. symbol uveďte třídu (např. 1), do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení žáka

Účel spolku:

Základním cílem spolku je posílení úzké vazby mezi školou a rodiči k rozvoji školství a z toho vyplývající zlepšení podmínek a práce školy. Spolek dále podporuje zájmovou činnost žáků školy. Podle finančních možností podporuje modernizaci materiálního vybavení školy.

Předsedkyně spolku: Ladislava Hladíková, tel: +420 736 647 304
Místopředsedkyně spolku: Andrea Nováková, tel: +420 724 943 879
Hospodářka spolku: Milena Forsterová, tel: +420 737 192 500

Členové:

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem spolku a chce působit v jeho rámci. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. O výši členské ho příspěvku pro daný školní rok rozhodují členové spolku na své členské schůzi konané společně s rodičovskými schůzkami v průběhu měsíce listopadu.

zápis SRPŠ