O škole

Základní škola Kvílice je úplnou základní školou o 9 samostatných ročnících. Kapacita školy je 180 žáků, k 1. 9. 2019 školu navštěvuje 161 žáků.

Z historie…

Již roku 1734 byla vystavěna škola při zdejším kostele. Tato budova však v roce 1778 vyhořela, proto byla vystavěna škola druhá, již v letech 1855 – 1860 navštěvoval budoucí kněz a spisovatel Václav Beneš Třebízský. Na začátku 20. století byla postavena z důvodu nedostatečné kapacity v pořadí již třetí školní budova, kde v současné době sídlí obecní úřad. Výstavba současné školy byla slavnostně ukončena 24. 6. 1974.

Současnost…

Škola disponuje dvěma pavilony – pro I. a II. stupeň, v nichž jsou umístěny moderně zařízené učebny. Samozřejmostí je školní knihovna a knihovničky ve třídách, školní dílny vybavené novými přístroji, keramická dílna a kuchyňka. Součástí školy je školní jídelna. Zcela nově byla vybavena školní družina a zrekonstruována hygienická zařízení. Škola se zajímá o mimoškolní aktivity dětí a díky množství zájmových kroužků nabízí atraktivní náplň jejich volného času.

Budoucnost…

Díky zapojení do projektů proběhne modernizace učebny IT a učebny fyziky a chemie včetně bezbariérových úprav. Bude také dokončena oprava střech a výměna oken. Díky spolupráci s obcemi v regionu bude postupně modernizována školní jídelna.

Proč naše škola…

Základní škola Kvílice má své nezastupitelné místo v regionu již řadu desetiletí. Kvalitní vzdělávání se zde již tradičně dostává žákům z řady okolních obcí. Děti zde mají prostor ke vzájemnému setkávání a poznávání. Otevírá se tedy velká příležitost k tomu, aby mezi žáky, kteří mohou být v dospělosti sousedy, vznikaly žádoucí sociální vazby a vztahy. Děti se v klidném a bezpečném prostředí naší školy učí vzájemnému pochopení, toleranci a pomoci. Učí se pro život…>